کارفرمایان ما

شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت ملی نفت کش ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت و گاز پارس