ورود به حوزه انرژی های جدید

با توجه به پیامدهای صنعتی سازی ماند آلودگی های آب و هوا و پدیده گلخانه ای که زمین را تهدید می کند . به همین دلیل بر همه ما واجب است که به انرژی های جدید مانند انرژی های بادی روی آورده و بویژه بدلیل عدم پیشرفت کشورمان در پروژه های انرژی بادی و خورشیدی را جدی گرفته ،و همچنین در ارائه خدمات برای توسعه این دست پروژه ها پیشتاز باشیم.

به منظور کاهش آلاینده های هوا توسط شرکتهای نفت و گاز، و کنترل پدیده گلخانه ای، بسیاری از مشتریان نیز به دنبال حذف تخلیه با مشعل (تغییرات بدون مشعل ) برای صنایع پایین دستی می باشند. ما در این حوزه مشارکت فراگیر خواهیم داشت.