عضویت و گواهینامه ها

  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران
  • عضویت در اتاق ایران اسپانیا
  • دارنده گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه از  TUV Nord
  • دارنده کارت بازرگانی اتاق بندرعباس
  • دارنده رتبه برنزین دو ستاره اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات و واردات