تجربیات

خدمات تامین و ساخت جکتهای پروژه های فازهای ۶،۷و ۸ توسعه میدان گازی پارس جنوبی
خدمات تامین جکتهای پروژه فاز ۱۲ توسعه میدان گازی پارس جنوبی – پترو پارس
خدمات تامین و ساخت یکپارچه شناورهای بزرگ ، متوسط و کوچک و اخد گواهینامه ها برای الزامات رده بندی
خدمات کامل تامین برای شناورهای اقیانوس پیما و غول پیکر که شامل کشتی های نفت کش با میانگین ۳۵۰۰ تن جهت برآوردن کلیه نیازهای صنایع دریایی